[DN.se] Internet utmanar EU:s grundvalar

Svenska parlamentariker är ense om att internet och upphovsrätt fortsätter att vara heta frågor för EU de närmaste åren. Men det råder stor osäkerhet inför de samhällsförändringar som den digitala utvecklingen driver fram.

Mandatperioden 2004-2009 avslutades med att EU-parlamentet slog klubban i bordet och krävde garantier för internetanvändarnas rättssäkerhet. Ställningstagandet gällde telekompaketet, ett av flera nätrelaterade EU-ärenden där stora kontroverser uppstått. [...]

Internetaktivisterna är sammanlänkade i nätverk där information och idéer fortplantar sig brett och snabbt. Här finns enskilda medborgare utan formella kopplingar till någon organisation (exempelvis Gun Svensson, 72, som bloggar under namnet Farmor Gun, se separat artikel). Här finns också mer omfattande kampanjorgan med ekonomiska resurser, som franska La Quadrature du Net. Många EU-parlamentariker vittnar om det enorma engagemang de mött från detta håll.

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/internet-utmanar-eus-grundvalar-...